Ett företag kan alltid förbättra sin arbetsmiljö. Ibland är förbättringarna ett måste för att få bedriva en professionell verksamhet. Inom byggbranschen måste företagen hela tiden se över deras arbetsmiljö. Det kan handla om den fysiska platsens trygghet eller de anställdas kunskapsnivå. 

Du kan alltid gå kurser för att lära dig mer om arbetsmiljön. Lär dig om lagarna runt arbetsmiljön med en SAM-utbildning. Dessa SAM-utbildningar följer en konkret handlingsplan för både anställda och arbetsgivare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom byggbranschen

Det systematiska tänket är extra viktigt. Du måste både kunna identifiera och utvärdera eventuella faror på jobbet. Du måste sedan kunna vidta konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

  • I ett första steg bör du genomföra en undersökning av arbetsplatsen. Vilka riskfaktorer finns det? Denna undersökning blir extra svår när de anställda jobbar på olika ställen. I dessa fall får du försöka lista ut vilka eventuella faror som finns på varje specifik arbetsplats. 
  • I ett andra steg bör du utreda de olika riskfaktorerna. Om företaget ofta utför arbeten i en industrilokal behöver de utbildas inom brandfaror och dylikt. Utvärderingsfasen kan vara lång på grund av att det kan finnas många olika faror.
  • Vanligtvis kan varje specifik arbetsplats hjälpa dig med en lista över deras riskfaktorer. Du kan sedan utgå från listan när du kategoriserar de olika riskfaktorerna.
  • Det tredje steget innefattar åtgärder för varje specifik riskfaktor. Du kan inom det här steget göra upp en plan för hur personalen ska utbildas. Du kan också göra en lista över säkerhetsfaktorer som måste förbättras på arbetsplatsen. 
  • Det är viktigt att du genomför alla åtgärder inom en relativt kort tidsperiod. Av tekniska skäl kanske det inte går att utföra alla åtgärder på en och samma vecka. Det bör dock gå att genomföra samtliga åtgärder inom en sex månaders period.
  • Det sista och kanske viktigaste steget är kontrollprocessen. I det här steget kan du kontrollera hur mycket av det praktiska arbetet som har blivit utfört. Glöm inte att utföra en detaljplan för de riskfaktorer som inte har åtgärdats. 
  • Du bör genomföra minst en kontroll per år. Tänk på att det brukar uppkomma nya riskfaktorer varje år. Dessa faktorer måste åtgärdas så snabbt som möjligt.

Behöver du hjälp med SAM-arbetet? Ta gärna kontakt med oss.

Arbetsmiljö ur ett allmänt perspektiv

Expressen skriver om vikten av bättre arbetsmiljö. De lyfter vikten av kommunikation. Detta är en viktig fråga ur flera perspektiv. En del personer vågar nämligen inte lyfta de problem som de upplever på arbetsplatsen.

Ibland kan det handla om faktorer som berör de individuella arbetsuppgifterna. Det kan också handla om större problem som i längden påverkar hela företagets framtid. Det är viktigt att samtliga anställda vågar kommunicera vad de egentligen upplever på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan genomföra enskilda möten några gånger per år där samtliga personer får berätta om deras upplevelser. Det är viktigt att mötena är så icke-formella som möjligt. Det är också viktigt att företagskulturen präglas av vänlighet.

Det är inte alltid enkelt att skapa en vänlig företagskultur. Vissa företag präglas av hårda krav, och samtliga personer på företaget måste dra sitt strå till stacken. Det går dock att vara vänlig men även utkräva resultat.

Tillsägelser leder ofta till förbättringar. Tillsägelsen bör dock kommuniceras som konstruktiv kritik. Den personen som får tillsägelsen bör själv kunna se vad som kan bli bättre. Detta skapar i längden bättre resultat samtidigt som man kan ge en tillsägelse utan att det blir dålig stämning. 

Det går med andra ord alldeles utmärkt att skapa en vänlig företagskultur som samtidigt ställer krav. Vi svenskar tenderar ibland att begrava oss själva i konflikträdsla. Resultatet av detta blir ofta negativt ur flera perspektiv. Främst för att människor inte kan skilja på vänlighet och rak kommunikation.

Det är också svårt att vända en negativ företagskultur, där människor går varandra bakom ryggen. I dessa fall kan det vara bra att ta hjälp av en tredje part. Det går alltid att vända en negativ företagskultur, även om det kan vara en svår uppgift.  

När arbetsmiljön är livsviktig

Arbetsmiljön en livsviktig fråga. Vi har redan pratat om vikten av en säker fysisk arbetsmiljö. Den här arbetsmiljön finner vi ofta inom bygg- och anläggningsbranschen. Arbetstagarna inom den här branschen befinner sig ofta på farliga arbetsplatser.

Människor dör årligen inom dessa branscher, trots alla säkerhetsåtgärder som har vidtagits. Vad beror detta på? Man har kunnat fastställa att slarv är en vanlig orsak. Det är viktigt att följa SAM-protokollet för att undvika dessa olyckor.

Arbetsgivaren måste säkerställa att det dödliga slarvet inte förekommer på arbetsplatsen. Hur kan man göra detta? Utbildning i hur man följer SAM-protokollet är en viktig åtgärd. Detta ger arbetstagarna möjligheten att både identifiera och åtgärda riskfaktorer.

Samtidigt präglas den här branschen av nyuppkomna riskfaktorer. Ny utrustning och nya arbetsmiljöer har en tendens att skapa dödliga riskfaktorer. Regeringen har ett ansvar för att kontrollera riskerna på dessa arbetsplatser. Det är trots allt myndigheterna som kan ställa legitima krav på branschen. De företag som inte följer kraven kan få deras licenser indragna.

Arbetsmiljön kan också vara farlig i kontorslokaler. Mobbning och utfrysning bland vuxna är tyvärr vanligt. Detta leder i längden till psykisk ohälsa och miserabla livssituationer. Detta kan dessutom leda till att personer inte vill leva längre.

Samhället och arbetsgivarna måste ta ett stort ansvar för mobbing. Vi tänker kanske främst på barn när vi pratar om mobbing. Den här frågan måste dock inkludera alla samhällsrum där mänsklig interaktion äger rum. 

Ur ett praktiskt perspektiv kan det vara svårt att få rätsida på det här problemet. Som arbetsgivare ska man dock inte vara rädd för att vidta hårda åtgärder mot mobbing. Det kan bli tal om avsked och omplacering för den individ som inte agerar på ett sjyst sätt på arbetsplatsen. 

Den psykiska hälsan och den positiva företagskulturen måste komma i första hand. 

Avslutande ord

Arbetsmiljön kommer inte förändra sig utan aktiva åtgärder. Det är därför viktigt att vidta konkreta åtgärder med jämna mellanrum. Du kan sedan utvärdera varje åtgärd för att se om ni har skapat tillräckligt med förändring.

Vi har lyft flera fördelar med en bra arbetsmiljö i den här artikeln. Vi har även lyft flera branscher där arbetsmiljön måste vara säker. Byggbranschen är ett bra exempel på detta. Det finns en rad olika krav på arbetsmiljön inom den här branschen.

Ibland saknar man kunskap om arbetsmiljöarbetet. I dessa fall kan man ta hjälp av ett externt företag. Det finns gott om företag som har specialiserat sig inom detta område. Det finns dessutom certifierade utbildningar som ger de anställda rätt verktyg för att arbeta säkert och effektivt.

Tänk på att friska och glada medarbetare gärna stannar inom företaget. Som arbetsgivare sparar du pengar på att ha glada medarbetare. Du kommer också öka dina möjligheter till att bygga en sund företagskultur.